top of page

Principy

Pedagogika Marie Montessori

Uplatňujeme výchovnou a vzdělávací koncepci Marie Montessori. Koncepce je založena na vědeckém přístupu pozorovací metody s použitím speciálního výukového materiálu. Provázíme dítě v poznávání sebe sama, druhých lidí kolem sebe a okolního světa. Vedeme dítě k samostatnosti, odvaze, svobodě, odpovědnosti a radosti z vlastního růstu a vzdělávání ve věkově smíšených skupinách.

Svobodná-volba.gif

Dítě má možnost spontánně si vybrat činnost v souladu s jeho potřebami. Vybírá si, kde pracuje, zda pracuje samo či ve skupině. Svoboda je daná dítěti v takové míře v jaké ji unese.

PŘIPRAVENÉ-PROSTŘEDÍ.gif

Prostor třídy je přehledně uspořádán podle vzdělávacích oblastí. Týkají se praktického života, smyslové a jazykové výchovy, matematiky a kosmické výchovy (poznávání světa). Dětem jsou nabídnuty činnosti v časových blocích z umělecké, pohybové a polytechnické výchovy.

Učitel v roli průvodce pozoruje dítě a připravuje vhodné materiály a podněty k rozvoji dětí a jejich kompetencí. Obvzláště je kladen důraz na vzájemnou respektující komunikaci. 

ŘÁD.gif

Naší snahou je zritualizovat den dětí v přehledném harmonogramu dne. Dětem jsou pomocí prožitku nastavena pravidla jako ohraničené možnosti (mantinely).

CHYBA-JE-PŘÍTEL.gif

Vedeme děti k vnímání chyby jako příležitosti. Necháváme děti prožít důsledky vlastního jednání v bezpečném prostředí. Děti nejsou porovnávány a posuzovány, stavíme na vnitřní motivaci dítěte a přirozené touze poznávat a získávat zkušenosti. Úspěchy jsou oceňovány.

RUKA-JE-NÁSTROJEM-DUCHA.gif

Snažíme se, aby děti při objevování světa zapojovaly co nejvíce smyslů. V tomto období je kladen největší důraz právě na smyslovou a praktickou výchovu.

SENZITIVNÍ-OBDOBÍ.gif

Každé dítě prožívá v určitém časovém úseku svého věku období, kdy se učí dané činnosti, dovednosti či vědomosti, co nejjednodušším způsobem v krátkém čase. Na základě pozorování dítěte si učitel všímá zájmu dítěte a nabízí mu vhodnou činnost nebo materiál.

19 připomenutí pro rodiče

od M. Montessori

 1. Děti učí to, co je obklopuje.

 2. Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.

 3. Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.

 4. Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.

 5. Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.

 6. Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.

 7. Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.

 8. Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.

 9. Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.

 10. Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.

 11. Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.

 12. Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.

 13. Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.

 14. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

 15. Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.

 16. Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.

 17. Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.

 18. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.

 19. Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých

Inspirativní odkazy

Inspirativní videa

bottom of page